Prihláška do MS Štúdio klubu

Vaše osobné údaje
Adresa trvalého pobytu
Adresa na doručovanie korešpondencie
Nevypisujte ak je rovnaká s adresou trvalého pobytu.
  1. Žiadam o členstvo v klube podľa Všeobecných obchodných podmienok MS Štúdio Krásy  (ďalej ako „OP“) a o vydanie Klubovej karty za účelom identifikácie pri uplatňovaní zľavy 5% na nákup tovar i služby v priestoroch salónu MS Štúdia Krásy na Kvačalové ulici 10 v Bratislave.
  2. Vyhlasujem, že s OP súhlasím a zaväzujem sa ich dodržiavať.
  3. Beriem na vedomie, že za účelom realizácie podmienok členstva a výhod vernostného programu MS Štúdio Krásy klubu  som poskytla moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto Prihláške svojim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii vernostného programu MS Štúdio.
  4. Suhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto Prihláške na účely priameho marketingu súvisiaceho s vernostným programom.
  5. Vyššie uvedené súhlasy dávam na základe dobrovoľnosti; právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zakon o ochrane osobných údajov (zakon č. 428/2002 Z.z.).
  6. Vyhlasujem, že som bol oboznamený so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa spracúvania mojich osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby v rozsahu vyplývajúcom z prislušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, najma práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva namietať voči spracúvaniu a využívaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu, nesúhlasiť s konaním spoločnosti MS štúdio Krásy súvisiacim so spracovaním mojich osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie mojich osobných údajov podať oznámenie na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.